به ترتیب :
تاریخ ارسال |
امتیاز |
بازدید |
نظرات |
علاقه مندی

صفحه‌ی قبلی
صفحه‌ی 8 از 34
صفحه‌ی بعدی


فیلتر شده بر اساس مدل لنز: Canon EF 28-200mm f/3.5-5.6 USM

20080128163123p.jpg


:۳۹ :۷۲۵ :۱۶
20080201200724p.jpg
تاریکی


:۱۵ :۵۵۲
20080206231523p.jpg
جاده تنهایی من !!!


:۵۷ :۸۰۵ :۲۵
20080207233248p.jpg


:۱۴ :۲۲۶
20080208011652p.jpg


:۱۵ :۲۸۵
20080208013205p.jpg


:۳۰۵
20080208015136p.jpg


:۱۳ :۲۶۲
20080208193601p.jpg


:۱۰ :۵۱۵
20080208224306p.jpg
دو قدم بعد از گل...


:۲۵۵ :۱۱۸۱۶ :۱۲۲
20080212014649p.jpg


:۱۰ :۳۳۴
20080212025623p.jpg


:۱۲ :۲۶۹
20080213015604p.jpg


:۲۹۳
20080215233551p.jpg


:۲۹۴
20080219062423p.jpg
فاتحه


:۲۱ :۳۵۰
20080219235854p.jpg
شكوه تنهایی


:۴۸ :۷۵۰ :۱۹
20080225214540p.jpg
بی وفا


:۲۵۳
20080229020437p.jpg
انتظار


:۲۶۸
20080303134104p.jpg


:۲۵۰
20080304202628p.jpg


:۳۱۲
20080305001243p.jpg


:۳۳۶
20080306101237p.jpg
تار نور


:۲۴ :۸۲۴ :۱۵
20080308162255p.jpg


:۲۸۹
20080309233524p.jpg


:۸۵ :۱۱۴۱ :۳۱
صفحه‌ی قبلی
صفحه‌ی 8 از 34
صفحه‌ی بعدی