فراواقعیت

روندی که در عکس‌های اخیر «محمد کاظم علیخانی» دیده می‌شود، تلاش در جهت دستیابی به نوعی فراواقع گرایی است که با تولید تصاویری نامتعارف، همراه با استفاده زیاد از قدرت القایی خطوط و نور و سایه انجام می‌شود. بدون تردید صحنه‌های انتخاب شده برای عکاسی، از نظر چیستی و ماهیت بصری نقشی تعیین کننده در ایجاد این پویایی متقارن دارد. به نظر نمی‌رسد این صحنه، تصویری از یک منظر واقعی باشد. اگر چه دستکاری‌های دیجیتال در جهت رسیدن به این تصاویر، مادامی‌که ادعا و نام استناد با عکس همراه نباشد، موردی تعریف شده و شناخته شده است.
عکس با بهره‌گیری فراوان از قدرت خط و نور فراتر از سورئالیسم مورد نظر عکاس، به شدت القا کننده حرکت است و ماهیت وجودی خود را مدیون عبور عکاس از عکاسی مستقیم و تلاش برای وارد شدن به دنیایی نامتعارف است.

به آقای «محمد کاظم علیخانی» برای انتخاب عکس روز شادباش می‌گوییم.
2 آبان 93
مدیر هنری گالرییکی از دغدغه‌ای بسیاری از کاربران گالری سایت عکاسی، عدم امکان حذف عکس از پروفایلشان است که با توجه به نرم‌افزار گالری قابل اجرا نیست. بر همین اساس و به پاس فعالیت‌های کاربران عزیز، بنا داریم امکان حذف تعدادی از عکس‌های هر کاربر را فراهم سازیم. دوستانی که مایل به این کار هستند، می‌توانند تا قبل از آغاز سال جدید، حداکثر پنج عکس از عکس‌هایشان را برای حذف از گالری معرفی نمایند. برای معرفی عکس‌ها، ...  


فهیمه درودی
زن ، شناسه ای از روح سرکش ، بی قرار و همواره در تغییر و بهاری طبیعت است ؛
پرنده ، شناسه ای از آزادی و رهایی ؛ و قفس مولفه ی متقابل
انتخاب عنوان ، فعل هوشمندانه ای است برای این کادر ؛ چیزی که به نگاه عکاس فرم می دهد و به مخاطب هدایت ارتباط چشمی
زن و قفس که در دستان اوست ، منفعلانه در کنش و واکنش اند ؛ قفس همواره به واسطه شکل ظاهری ، به ویژه در ادبیات ایران ، استعاره ای از تجسم آدمی در ادامــــــه ...
آرشیو