یکی از دغدغه‌ای بسیاری از کاربران گالری سایت عکاسی، عدم امکان حذف عکس از پروفایلشان است که با توجه به نرم‌افزار گالری قابل اجرا نیست. بر همین اساس و به پاس فعالیت‌های کاربران عزیز، بنا داریم امکان حذف تعدادی از عکس‌های هر کاربر را فراهم سازیم. دوستانی که مایل به این کار هستند، می‌توانند تا قبل از آغاز سال جدید، حداکثر پنج عکس از عکس‌هایشان را برای حذف از گالری معرفی نمایند. برای معرفی عکس‌ها، ...  


شادی آفرین آرش
*از لحاظ مباحث معرفت شناختی آیکون (Icon) و ایماژ (Imago) و ایده (Idea) پیوند نزدیکی با هم دارند. ایماژ یکی از ابزار فهم جهان است که از آغاز جنبه ی فیگوراتیو داشت و بر بنیاد ذهنیت نمادپرداز آدمی شکل گرفته است. از اینجاست که آیکون خود را از نشانه جدا می سازد معنایی برابر با نماد دارد. برخی نمادهایی را که دارای ویژگی مادی هستند در ارجاع به آن چه منتقل می کنند، «آیکونیک» یا «طبیعی» می نامند... در اواخر قرن ادامــــــه ...
آرشیو